برنامه کلاسها


فروردین ماه و اردیبهشت ماه

روزهای زوج

1

1396/01/16

چهار شنبه

2

1396/01/19

شنبه

3

1396/01/21

دوشنبه

4

1396/01/23

چهار شنبه

5

1396/01/26

شنبه

6

1396/01/28

دوشنبه

7

1396/01/30

چهار شنبه

8

1396/02/02

شنبه

9

1396/02/04

دوشنبه - میان ترم

10

1396/02/06

چهار شنبه

11

1396/02/09

شنبه

12

1396/02/11

دوشنبه

13

1396/02/13

چهار شنبه

14

1396/02/16

شنبه

15

1396/02/18

دوشنبه

16

1396/02/20

چهار شنبه

17

1396/02/23

شنبه

18

1396/02/25

دوشنبه - پایان ترم


فروردین ماه و اردیبهشت ماه

روزهای فرد

 

1

1396/01/17

پنجشنبه

2

1396/01/20

یکشنبه

3

1396/01/24

پنجشنبه

4

1396/01/27

یکشنبه

5

1396/01/29

سه شنبه

6

1396/01/31

پنجشنبه

7

1396/02/03

یکشنبه

8

1396/02/07

پنجشنبه

9

1396/02/10

یکشنبه - میان ترم

10

1396/02/12

سه شنبه

11

1396/02/14

پنجشنبه

12

1396/02/17

یکشنبه

13

1396/02/19

سه شنبه

14

1396/02/21

پنجشنبه

15

1396/02/24

یکشنبه

16

1396/02/26

سه شنبه

17

1396/02/28

پنجشنبه

18

1396/02/31

یکشنبه - پایان ترم


 خردادماه و تیر ماه

روزهای زوج

1

1396/03/10

چهار شنبه

2

1396/03/13

شنبه

3

1396/03/17

چهار شنبه

4

1396/03/20

شنبه

5

1396/03/22

دوشنبه

6

1396/03/24

چهار شنبه

7

1396/03/27

شنبه

8

1396/03/29

دو شنبه

9

1396/03/31

چهار شنبه - میان ترم

10

1396/04/03

شنبه

11

1396/04/07

چهار شنبه

12

1396/04/10

شنبه

13

1396/04/12

دو شنبه

14

1396/04/14

چهار شنبه

15

1396/04/17

شنبه

16

1396/04/19

دو شنبه

17

1396/04/21

چهار شنبه

18

1396/04/24

شنبه - پایان ترم


خرداد ماه و تیر ماه

روزهای فرد

 

1

1396/03/09

سه شنبه

2

1396/03/11

پنجشنبه

3

1396/03/16

سه شنبه

4

1396/03/18

پنجشنبه

5

1396/03/21

یکشنبه

6

1396/03/23

سه شنبه

7

1396/03/25

پنجشنبه

8

1396/03/28

یکشنبه

9

1396/03/30

سه شنبه - میان ترم

10

1396/04/01

پنجشنبه

11

1396/04/04

یکشنبه

12

1396/04/08

پنجشنبه

13

1396/04/11

یکشنبه

14

1396/04/13

سه شنبه

15

1396/04/15

پنجشنبه

16

1396/04/18

یکشنبه

17

1396/04/20

سه شنبه

18

1396/04/22

پنجشنبه - پایان ترم


 آخر تیر ، مرداد و شهریور ماه

روزهای زوج

1

1396/04/28

چهار شنبه

2

1396/04/31

شنبه

3

1396/05/02

دو شنبه

4

1396/05/04

چهار شنبه

5

1396/05/07

شنبه

6

1396/05/09

دو شنبه

7

1396/05/11

چهار شنبه

8

1396/05/14

شنبه

9

1396/05/16

دو شنبه - میان ترم

10

1396/05/18

چهار شنبه

11

1396/05/21

شنبه

12

1396/05/23

دو شنبه

13

1396/05/25

چهار شنبه

14

1396/05/28

شنبه

15

1396/05/30

دو شنبه

16

1396/06/01

چهار شنبه

17

1396/06/04

شنبه

18

1396/06/06

دو شنبه - پایان ترم


 آخر تیر ، مرداد و شهریور ماه

روزهای فرد

 

1

1396/04/27

سه شنبه

2

1396/05/01

یکشنبه

3

1396/05/03

سه شنبه

4

1396/05/05

پنجشنبه

5

1396/05/08

یکشنبه

6

1396/05/10

سه شنبه

7

1396/05/12

پنجشنبه

8

1396/05/15

یکشنبه

9

1396/05/17

سه شنبه - میان ترم

10

1396/05/19

پنجشنبه

11

1396/05/22

یکشنبه

12

1396/05/24

سه شنبه

13

1396/05/26

پنجشنبه

14

1396/05/29

یکشنبه

15

1396/05/31

سه شنبه

16

1396/06/02

پنجشنبه

17

1396/06/05

یکشنبه

18

1396/06/07

سه شنبه - پایان ترم


شهریور ماه و مهر ماه

روزهای فرد

1

1396/06/14

سه شنبه

2

1396/06/16

پنجشنبه

3

1396/06/19

یکشنبه

4

1396/06/21

سه شنبه

5

1396/06/23

پنجشنبه

6

1396/06/26

یکشنبه

7

1396/06/28

سه شنبه

8

1396/06/30

پنجشنبه

9

1396/07/02

یکشنبه - میان ترم

10

1396/07/04

سه شنبه

11

1396/07/06

پنجشنبه

12

1396/07/11

سه شنبه

13

1396/07/13

پنجشنبه

14

1396/07/16

یکشنبه

15

1396/07/18

سه شنبه

16

1396/07/20

پنجشنبه

17

1396/07/23

یکشنبه

18

1396/07/25

سه شنبه - پایان ترم


 آخر تیر ، مرداد و شهریور ماه

روزهای زوج

 

1

1396/06/13

دو شنبه

2

1396/06/15

چهار شنبه

3

1396/06/20

دو شنبه

4

1396/06/22

چهار شنبه

5

1396/06/25

شنبه

6

1396/06/27

دو شنبه

7

1396/06/29

چهار شنبه

8

1396/07/01

شنبه

9

1396/07/03

دو شنبه - میان ترم

10

1396/07/05

چهار شنبه

11

1396/07/10

شنبه

12

1396/07/12

دو شنبه

13

1396/07/15

شنبه

14

1396/07/17

دو شنبه

15

1396/07/19

چهار شنبه

16

1396/07/22

شنبه

17

1396/07/24

دو شنبه

18

1396/07/26

چهار شنبه - پایان ترم

براحتی با ما در ارتباط باشید

فاصله ما با شما کوتاه است ...

یکی از راههایی که از طریق آن می توانید در هر کجا با ما در ارتباط باشید ، عضویت در کانال تلگرام آموزشگاه زبانهای خارجی شهریاری می باشد. ما هر روزز نکات آموزشی ، مطالب مرتبط با آموزش زبان ، آخرین اخبار و گزارشهای آموزشگاه و همچنین جملات و عبارتهای بزرگان را در این کانال قرار می دهیم. فقط کافیست به کانال ما بپیوندید ...